Home » Zmluvné podmienky

Zmluvné podmienky

Vyhlásenie klienta

Rozumiem, že môj tréner / inštruktor / terapeut pracuje na základe predplatenia a všetky sedenia musia byť zaplatené vopred. Rezervácie a hodiny tréningov nebudú potvrdené, kým nebude platba prijatá spoločnosťou H.U.M.A.N.S. Institute s.r.o. Rovnako chápem, že akákoľvek platba nie je za žiadnych okolností vratná.

Rozumiem, že akonáhle H.U.M.A.N.S. Institute s.r.o.  tréner a / a inštruktor / terapeut a ja sme sa dohodli na mojom najvhodnejšom tréningovom programe / balíku, platba musí byť vykonaná pred zahájením programu a balíka. Rozumiem, že neuskutočnenie platby spôsobí prepadnutie mojich sedení.

Rozumiem, že všetky predplatené kurzy a balíky majú dátum ukončenia. Nevyčerpané sedenia sa nebudú prenášať po dátume ukončenia, ak sa s mojim trénerom / inštruktorom / terapeutom a H.U.M.A.N.S. Institute s.r.o . nedohodnem inak ešte pred ukončením.

Rozumiem, že musím kontaktovať priamo H.U.M.A.N.S. Institute s.r.o. Trénera / inštruktora / terapeuta v prípade, že chcem zrušiť, alebo zmeniť rezervované sedenia. Rozumiem, že ak potrebujem zmeniť, alebo zrušiť tréning (dokonca aj bezplatnú konzultáciu), musím kontaktovať svojho trénera / inštruktora / terapeuta viac ako 24 hodín pred mojím termínom. Zrušenie uskutočnené bez 24-hodinovej výpovednej lehoty spôsobí úplné naúčtovanie poplatku. Rozumiem, že zrušenie dohodnutých predplatených sedení a balíkov, ktoré som už začal, nemožno preplatiť, ale že balík môže byť zmrazený až na šesť mesiacov a môj reštart, alebo prevod na iného klienta so súhlasom môjho trénera / inštruktora / terapeuta. Rozumiem, že ak sa rozhodnem uzatvoriť zmluvu s trvalým príkazom alebo inkasom, všetky platby sa započítajú do platieb sedení mnou objednaných a budú sa vždy uhrádzať len ako platby za sedenia mnou objednaných.

Rozumiem, že všetky súkromné sedenia budú trvať 1 hodinu vrátane administratívnej práce ako sú zmeny v rezervácii, ak nie je uvedené inak a začne sa a skončí včas. Chápem, že všetky tréningy trvajú 120 minút, pokiaľ nie je uvedené inak alebo písomne ​​odsúhlasené. Chápem tiež, že môj tréner / inštruktor / terapeut nemusí poskytnúť plné trvanie sedenia, ak sa neskoro dostavím na sedenie. Ak sa však môj tréner / inštruktor / terapeut oneskorí na sedenie, bude mi poskytnuté sedenie v plnom čase trvania, alebo dostanem sedenie v plnom riadnom termíne v iný deň.

Rozumiem, že výsledky akéhokoľvek tréningového programu alebo tréningového kurzu nemožno zaručiť a môj pokrok závisí od mojej snahy, súhlasu a spolupráce počas, po a medzi zasadnutiami. Osobitne uznávam, že jednotlivé výsledky sa môžu líšiť a žiaden konkrétny výsledok nie je zaručený ani mojim trénerom / inštruktorom / terapeutom alebo H.U.M.A.N.S. Institute s.r.o.

Chápem, že pri účasti na akomkoľvek programe namáhavého cvičenia, bojových umení, alebo v akejkoľvek forme sa vyskytujú riziká. Ak budem trpieť, alebo tvrdiť, že utrpím zranenie pri účasti na akomkoľvek fitness programe, tréningu alebo terapii, uznávam, že H.U.M.A.N.S. Institute s.r.o. nie je zodpovedný, s výnimkou prípadov, kedy bola ujma spôsobená hrubou nedbanlivosťou, alebo úmyselným činom môjho trénera / inštruktora / terapeuta.

Potvrdzujem, že som vyplnil moje odpovede na otázky poskytnuté vo formulári pre zaradenie do programu pravdivým spôsobom a úplne podľa môjho najlepšieho vedomia. Chápem a súhlasím s tým, že mojou zodpovednosťou je informovať môjho trénera / inštruktora / terapeuta o všetkých podmienkach, alebo zmenách v mojom zdraví, teraz aj v budúcnosti, ktoré by mohli mať vplyv na moje schopnosti bezpečne sa pohybovať, alebo liečiť s minimálnym rizikom zranenia.

Rozumiem, že v nepravdepodobnom prípade H.U.M.A.N.S. Institute s.r.o. Tréner / inštruktor / terapeut, keď zhodnotí, že nie je možné pokračovať v tréningu, alebo programe moje sedenia môžu byť prenesené na iného podobného trénera / inštruktora / terapeuta, ktorý súhlasí s prevzatím tréningu.

Rozumiem, že mojim trénerom / inštruktorom / terapeutom je samostatne zárobkovo činný nezávislý tréner / inštruktor / terapeut na voľnej nohe. Beriem na vedomie, že s H.U.M.A.N.S. Institute s.r.o. Trénerom / inštruktorom / terapeutom uzatváram spoluprácu sám v mojom mene s mojim vedomím a nie v mene H.U.M.A.N.S. Institute s.r.o., alebo v mene ktorejkoľvek z jej dcérskych spoločností.

Rozumiem a súhlasím s tým, že z času na čas, v priebehu mojej liečby alebo tréningového programu, pracovníci  H.U.M.A.N.S. Institute s.r.o. môžu natočiť video, alebo urobiť fotografické záznamy mojej osoby na vzdelávacie a / alebo propagačné účely. Týmto udeľujem právnym zástupcom (vrátane, ale nie výhradne, akejkoľvek agentúre, klientovi, alebo publikácii) neodvolateľné povolenie na odovzdanie a uverejňovanie videozáznamov, alebo fotografií mojej osoby, ktoré som kedykoľvek, alebo počas mojej terapie, alebo cvičenia absolvoval ako klient H.U.M.A.N.S. Institute s.r.o.

Rozumiem, že akékoľvek obrazové zobrazenia mojej osoby, ktoré boli urobené, môžu byť publikované akýmkoľvek spôsobom, vrátane (ale nie výlučne) návodov, kníh, videí, kalendárov, inzerátov, periodík, pohľadníc a príspevkov zo sociálnych médií. Okrem toho potvrdzujem ako neškodné keď H.U.M.A.N.S. Institute s.r.o. a jeho zákonní zástupcovia ako aj jeho členovia urobia menšie úpravy a zmeny záberov, ktoré sa môžu vyžadovať, zmieny farieb a expozícií, ktoré sa môžu vyskytnúť pri reprodukcii akýchkoľvek fotografií, alebo videozáznamov.

Rozumiem, že ak by sa počas môjho obdobia sedení dostavili značné, merateľné výsledky, bol by som požiadaný, aby som urobil video svedectvo v trvaní menej ako 60 sekúnd, alebo poskytnúť písomné vyhlásenie o mojej skúsenosti s H.U.M.A.N.S. Institute s.r.o. Súhlasím s poskytnutím tohto svedectva na požiadanie a chápem, že môže byť prezentované ľuďom, ktorí hľadajú pomoc, aby ich oboznámili s poskytovanými službami a výsledkami, ktoré môžu účelovo očakávať ako klienti H.U.M.A.N.S. Institute s.r.o.

Ak nepodnikneme žiadne kroky, alebo nebudete informovaní o porušení tejto dohody, alebo ak vám poskytneme viac času na zaplatenie alebo dodržiavanie dohody, neznamená to, že prestaneme presne dodržiavať podmienky tejto zmluvy v budúcnosti.

Vyhlásenie o zdravotnom záväzku

Vaše zdravie je vašou zodpovednosťou. Vedenie a zamestnanci tejto organizácie sú odhodlaní pomôcť vám využiť každú príležitosť a pomoôcť vám mať úžitok zo školenia a terapie, ktoré ponúkame. Vzhľadom na to sme starostlivo zvážili, čo od seba rozumne očakávame.

Náš záväzok voči vám

Rešpektujeme vaše osobné rozhodnutia a je Vám plne dovolené, aby ste sa rozhodli, aké cvičenie môžete vykonať. Žiadame vás však, aby ste nevykonávali aktivity, ktoré prekračujú vaše možnosti.

  1. Vynaložíme všetko úsilie, aby sme sa uistili, že naše vybavenie a zariadenia sú bezpečné, aby ste ich mohli využívať a užívať.
  2. Urobíme všetky primerané kroky, aby sme sa uistili, že naši zamestnanci sú kvalifikovaní pre štandardy pre fitness, ako sú uvedené v Registri cvičiteľov a Hongkongskej taoistickej asociácie.
  3. Ak nám poviete, že máte zdravotné postihnutie, ktoré vás vystavuje podstatnému znevýhodneniu pri používaní našich zariadení, zvážime, aké úpravy, ak nejaké sú, sú pre nás rozumné.

Váš záväzok voči nám

  1. Nemali by ste vykonávať aktivity nad rámec vašich možností. Ak viete alebo máte obavy, že máte zdravotný stav, ktorý by mohol narušiť bezpečnosť vašej starostlivosti u nás, pred použitím nášho zariadenia, alebo pri účasti na akýchkoľvek tréningoch alebo terapiách, mali by ste dostať radu od príslušného lekára a dodržiavať túto radu.
  2. Mali by ste si uvedomiť akékoľvek pravidlá a pokyny vrátane upozornení. Cvičenie nesie vlastné riziká. Nemali by ste vykonávať žiadne činnosti, ktoré vám lekár povedal, že nie sú pre vás vhodné.
  3. Mali by ste nás okamžite informovať, ak sa pri použití našich zariadení cítite chorý. Naši zamestnanci nie sú kvalifikovaní lekári, ale je k dispozícii osoba, ktorá má školenie v oblasti prvej pomoci.
  4. Ak máte zdravotné postihnutie, musíte dodržiavať všetky primerané pokyny, ktoré vám umožnia bezpečne cvičiť. Vyhlásenie o zdravotnom záväzku je len orientačné. Nie je to právne záväzná dohoda medzi vami a nami a nevytvára žiadnu povinnosť, ktorú ste vy alebo my povinný splniť.

Vyhlasujem, že som vo veku 18 rokov alebo starší a som právne spôsobilý na to, aby som túto dohodu uzavrel na vlastné účely. Prečítal som si tento dokument starostlivo a plne som pochopil jeho dôsledky.

Vaše súkromie berieme veľmi vážne a nikdy nebudeme predávať, zdieľať ani vymieňať vaše osobné údaje. Prečítajte si naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste pochopili, ako používame vaše údaje v sekcii: „Ochrana osobných údajov.“